Forretningsbetingelser

1. VILKÅR OG BETINGELSER

1.1 Din brug af denne hjemmeside www.rently.dk (“Hjemmesiden”) og tjenesterne knyttet hertil (”Tjenesterne”) er underlagt disse Vilkår og Betingelser. Ved at gå ind på Hjemmesiden eller gøre brug af Tjenesterne accepterer du at være bundet af disse Vilkår og Betingelser.

1.2 Disse Vilkår og Betingelser omfatter også alle regelsæt, politikker og retningslinjer, der henvises til i dette dokument, eller som vi på anden vis publicerer på Hjemmesiden, herunder:

Vores “Retningslinjer for brugeres anvendelse af Rently’s hjemmeside” (herefter “Brugerbetingelserne”), der kan findes på www.rently.dk/terms

Vores Persondatapolitik (“Privacy Policy”), der kan findes på www.Rently.dk/privacy.

1.3 I tilfælde af uoverensstemmelser mellem Brugerbetingelserne eller Privacy Policy og disse Vilkår og Betingelser, vil disse Vilkår og Betingelser have forrang.

1.4 Ønsker du ikke at være underlagt disse Vilkår og Betingelser, skal du straks forlade Hjemmesiden og ophøre med at gøre brug af Tjenesterne.

2. UDBYDER

2.1 Udbyder er:
Datos ApS
Vesterbrogade 149
DK-1620 København V
Danmark

T: +45 71 74 74 23

E: support@rently.dk
W: www.rently.dk

CVR: 39951924

3. DEFINITIONER

3.1 Ved ”Bidrag” forstås alt materiale, information, anmeldelser, artikelomtale eller anden form for kommunikation, som du som Registreret Bruger opretter på Rently.

3.2 Ved “Fortrolig Information” forstås alle oplysninger af teknisk, forretningsmæssig, infrastrukturmæssig eller anden art, uanset om disse oplysninger er dokumenteret, bortset fra oplysninger, der er eller vil blive gjort offentligt tilgængelige på anden vis end ved misligholdelse af disse Vilkår og Betingelser.

3.3 Ved “Vilkår og Betingelser” forstås nærværende Vilkår og Betingelser, Brugerretningslinjer, Privacy Policy samt alle regelsæt, politikker og retningslinjer, der henvises til i dette dokument, eller som vi på anden vis publicerer på Hjemmesiden.

3.4 Ved “Normal Åbningstid” forstås mandag til torsdag kl. 10-16 og fredag kl. 10-15, dog undtaget eventuelle helligdage.

3.5 Ved ”Rently” forstås Hjemmesiden og Tjenesterne.

3.6 Ved “Parterne” (eller enkeltvis en “Part”) forstås dig og Rently.

3.7 Ved “Varemærker” forstås alle varemærker ejet af eller stillet til rådighed af Rently, såsom, men ikke begrænset til, navnet “Rently” enten anvendt alene eller i forbindelse med andre navne som et brand, varemærke, navn, firmanavn, domænenavn eller på enhver anden måde anvendt som en identificerende karakteristik af Rently’s virksomhed.

4. YDELSERNE PÅ RENTLY

4.1 For at få adgang til at gøre fuld brug af Rently skal du oprette en profil og registrere dig som bruger (herefter “Registreret Bruger”).

4.2 Det er kun tilladt at oprette én profil pr. Person eller pr. virksomhed på Rently.

4.3 For at blive Registreret Bruger skal du angive et kodeord. Du vælger selv dit kodeord, som skal benyttes sammen med dit brugernavn, når du logger på Rently. Alternativt sender vi kodeordet til dig. Kodeordet er personligt og må ikke overdrages eller på anden måde gøres tilgængeligt for andre. Det påhviler dig at sørge for, at kodeordet ikke kommer tredjemand i hænde. Såfremt du får kendskab til, at kodeordet er eller kan være kompromitteret, er du forpligtet til at underrette os herom. Vi kan og vil ændre kodeordet, såfremt der er risiko for, at det er kompromitteret eller anvendes i strid med disse Vilkår og Betingelser.

4.4 Under registreringen angiver du din e-mailadresse, som dit brugernavn. Brugernavnet må ikke (i) være anstødeligt eller på anden måde krænkende, (ii) indeholde betegnelser som “Gæst”, “Admin” og lignende eller (iii) indeholde kendetegn, herunder navne på kendte personer, som tilhører tredjemand, eller personnavne, som du ikke har adkomst til. Du indestår for, at brugernavnet ikke krænker rettigheder (inklusive immaterielle rettigheder) tilhørende tredjemand og/eller disse Vilkår og Betingelser.

4.5 Vi har ret til når som helst, uden varsel og uden ansvar at suspendere eller ændre din profil, hvis du handler i strid med disse Vilkår og Betingelser eller gældende lovgivning. Ved suspendering af din profil har du ikke adgang til de ydelser på Rently, som forudsætter din oprettelse og/eller login som Registreret Bruger.

4.6 Det er ikke tilladt at skaffe eller forsøge at skaffe sig adgang til at bruge de dele af Hjemmesiden, som forudsætter brugerregistrering, hvis man ikke er Registreret Bruger.

5. ADGANG TIL AT BRUGE RENTLY

5.1 Så længe du gyldigt er registreret som registreret Bruger og har betalt eventuelle afgifter herfor, giver vi dig en begrænset, global og ikke-eksklusiv licens til at bruge Hjemmesiden og Tjenesterne til eget eller virksomheds brug.

5.2 Licensen er begrænset til den periode, du har tegnet (“Licensperioden”). Vi forbeholder os retten til at nedlægge Rently uden varsel (se nedenfor). Fra tid til anden kan vi begrænse adgangen til visse dele af Rently til brugere, der er registreret hos os.

5.3 Du skal behandle dit profilnavn, identifikationskode, adgangskode eller andre oplysninger om dig fortroligt, og du må ikke videregive disse til tredjemand. Vi har ret til at de-aktivere enhver profil, identifikationskode eller adgangskode, uden varsel, hvis du efter vores vurdering ikke opfylder betingelserne i disse Vilkår og Betingelser.

5.4 Du er ansvarlig for, at alle personer, der har adgang Hjemmesiden via din internetforbindelse eller konto hos os, er gjort opmærksomme på – og har accepteret brugen af – disse Vilkår og Betingelser, og at de overholder dem. Ved at give dine login-oplysninger til andre, bekræfter du hermed, at sådanne personer har ret til at afgive ordrer og samtykker på dine vegne, og at du er ansvarlig for eventuelle sådanne ordrer og samtykker. Du er ansvarlig for, at brugernavnet og adgangskoden forbliver fortrolige, samt for enhver aktivitet ved anvendelse af brugernavn og adgangskode. Rently ifalder ikke ansvar, såfremt din profil er anvendt af andre. Du kan altid ændre dit brugernavn, kodeord og præferencer samt slette din profil.

5.5 Rently kan vise indhold, der ikke tilhører os. Ansvaret for dette indhold påhviler alene den person, der har stillet det til rådighed for os. Vi har til enhver tid ret til at gennemgå indhold for at afgøre, om det er ulovligt eller overtræder vores politikker, og vi kan fjerne eller nægte at vise indhold, hvis vi med rimelighed mener, at indholdet er ulovligt eller overtræder vores politikker. Dette betyder ikke nødvendigvis, at vi gennemgår indhold vist på Rently.

5.6 Når du bruger Rently, accepterer du, at vi kan sende dig servicemeddelelser, administrative meddelelser og andre oplysninger. Du kan fravælge at modtage visse af disse meddelelser.

5.7 Rently vil med jævne mellemrum udsende nyhedsmails til brugerne af Hjemmesiden, som har oprettet en profil og accepteret at modtage sådanne nyheder. Du kan til enhver tid framelde at modtage sådanne nyhedsmails ved at ændre din profil eller kontakte os.

5.8 Nogle af vores tjenester er tilgængelige på mobile enheder. Du må ikke bruge disse tjenester på en måde, der distraherer dig eller hindrer dig i at overholde trafik- eller sikkerhedslovgivning.

5.9 Rently er licenseret og ikke solgt. Dette betyder, at disse Vilkår og Betingelser ikke giver dig nogen ejendomsret til Rently.

5.10 Du skal til enhver tid overholde alle tekniske begrænsninger i Rently, såfremt disse kun giver dig mulighed for at anvende Rently på bestemte måder.

5.11 Du må ikke:

 • bryde de tekniske begrænsninger i Rently,
 • uretmæssigt slette, de-kompilere, reverse engineer, reverse compile, ændre, oversætte eller udføre nogen lignende ændring (medmindre, og kun i det omfang præceptiv dansk lovgivning udtrykkeligt tillader dette),
 • sælge, udleje, lease, distribuere, sublicensiere, overføre eller udlåne Rently til tredjemand,
 • fjerne, ændre eller tilføje angivelser af Rently’ ophavsret, Varemærker og/eller ejendomsrettigheder (herunder angivelser på fysiske medier), eller
 • på nogen måde linke (aktivt eller passivt) til Rently.

5.12 Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt, forbeholdes.

5.13 Som Bruger har man selv ansvaret for at indhente samtykke fra lejere til at anmode dem om at forsyne deres personoplysninger i systemet.

6. BRUGERENS BIDRAG

6.1 Registrerede Brugere er ikke berettiget til royalty eller anden form for betaling eller honorering.

6.2 Rently er upartisk og agerer blot som informationsformidler.

6.3 Du må ikke publicere Bidrag vedrørende personer, virksomheder eller organisationer, som du ikke har en tilknytning til.

7. OVERHOLDELSE AF GÆLDENDE REGLER M.V.

7.1 Du skal, for egen regning, overholde alle regler, lovbestemmelser, myndighedsbeslutninger og ordrer fra en offentlig myndighed, og som finder anvendelse på disse Vilkår og Betingelser.

7.2 Du skal omgående rapportere alle formodede og reelle problemer, fejl, uhensigtsmæssigheder osv. skriftligt til Rently.

7.3 Du er ansvarlig for indholdet af Bidrag og indestår for, at indholdet af de Bidrag, du publicerer på Rently er korrekte (hvor der angives fakta) og oprigtigt (i tilfælde af holdninger).

7.4 Bidrag skal vedrøre en person, virksomhed eller organisation, som du har en berettiget tilknytning til som følge af status som lejer, udlejer, fremlejer, boligformidling eller lignende eller på anden vis kan dokumentere. Du må ikke publicere Bidrag på Rently, som har markedsføringsmæssig karakter eller formål, eller som er vildledende, krænkende, skadevoldende, krænker andres rettigheder, inklusive immaterielle rettigheder, er anstødeligt eller ulovligt eller på anden måde strider mod gældende lokal, national eller international lovgivning, strider mod disse Vilkår og Betingelser, har et illoyalt formål og/eller indhold eller kan forvolde skade (inklusive computer vira, trojanske heste, computerorme eller andet skadelig programmel, data eller handling).

7.5 Du indestår i enhver sammenhæng for Bidragets lovlighed og overholdelse af disse Vilkår og Betingelser. Hvis vi modtager underretning eller på anden vis konstaterer, at et Bidrag krænker gældende lovgivning, tredjemands rettigheder og/eller disse Vilkår og Betingelser, kan vi uden varsel slette Bidraget, ligesom vi – afhængig af krænkelsens karakter – vil orientere en eventuel krænket part og/eller myndighederne. Vores sletningsret er ikke betinget af en begrundelse, selv om vi vil tilstræbe at orientere den Registrerede Bruger om sletningen og baggrunden herfor.

7.6 Du giver os hermed ret til at iværksætte og udføre ethvert juridisk tiltag, som vi finder nødvendigt i tilfælde af, at et Bidrag krænker gældende lovgivning, tredjemands rettigheder og/eller disse Vilkår og Betingelser.

7.7 Du forpligtiger dig til at skadesløsholde os for et hvilket som helst krav, der måtte blive gjort gældende mod os som følge af din overtrædelse af disse Vilkår og Betingelser eller gældende lovgivning og for ethvert krav eller tab, som følger at tredjemands krav mod os i anledning af Bidrag fra den Registrerede Bruger.

7.8 Vi kan til enhver tid afkræve dig information om Bidraget, herunder dokumentation for de oplysninger, der indgår i Bidraget.

8. MISBRUG

8.1 Du vil ikke:

 • slå uautoriseret kommerciel kommunikation (herunder spam) op på Rently
 • indsamle brugeres indhold eller oplysninger eller på anden vis få adgang til Rently vha. automatisering
 • overføre vira eller anden ondsindet kode
 • anmode om en andens loginoplysninger eller åbne en andens konto
 • mobbe, intimidere eller chikanere andre brugere
 • slå indhold op som: er hadefuldt, truende eller tilskynder til vold eller indeholder umotiveret vold
 • bruge Rently til at gøre noget ulovligt, vildledende, ondsindet eller diskriminerende
 • offentliggøre, sælge, udleje, lease, distribuere, give i underlicens, overføre, printe eller låne oplysninger eller data publiceret på Rently, med mindre sådanne data tilhører og omhandler dig
 • fremme eller opmuntre til overtrædelse af denne erklæring eller vores politikker

8.2 Kontakt support@rently.dk, hvis du har mistanke om misbrug af din konto eller bankoplysninger via Rently. Vi dækker ikke tab på din konto udover tab, som kan kræves erstattet i henhold til gældende lov.

8.3 Hvis du får problemer eller finder anstødeligt indhold på Rently skal du straks kontakte os.

9. DEAKTIVERING / SLETNING

9.1 De enkelte ydelser har forskellig varighed afhængig af hvilken periode, du har købt adgang til ydelserne. Enkelte ydelser skal købes på ny efter udløb af deres varighed. Du vil modtage oplysninger herom i forbindelse med købet.

9.2 Du kan til enhver tid med rettidigt varsel de-aktivere eller slette din konto vha. hjælp af Rently’s funktionalitet.

9.3 Hvis du vælger at de-aktivere din konto, kan du til enhver tid, reaktivere din konto. Vi forbeholder os ret til at lukke din konto, hvis den er blevet reaktiveret, 1 år efter at den blev de-aktiveret. De-aktiveres din konto midt i den købte løbetid for den enkelte ydelse, medregnes den tid, hvor din konto er de-aktiveret, i løbetiden. Det kan derfor ske, at din løbetid for enkelte ydelser er udløbet, hvis din konto senere reaktiveres af dig.

9.4 Hvis du vælger at slette din konto, vil din konto blive slettet hurtigst muligt herefter.

9.5 Enhver balance på din konto hos os, der slettes, refunderes ikke.

9.6 Du kan til enhver tid inden de-aktivering eller sletning af din konto vælge at eksportere alle bidragene der tilhører din konto vha. hjælp af Rently’s funktionalitet.

10. FORTRYDELSESRET

10.1 Ved køb af online services på Rently bortfalder fortrydelsesretten, da det digitale produkt leveres øjeblikkeligt.

11. ALDERSBEGRÆSNING

11.1 For at være berettiget til at registrere dig som bruger af Rently, skal du være mindst 18 år gammel.

11.2 Du erklærer og garanterer, at du kan indgå en aftale herom med os når du åbner en konto hos os.

12. BETALING

12.1 Hvis du opretter en konto som ikke er gratis, og vi kræver, at du skal betale for brugen af Rently, accepterer du at betale det relevante gebyr (“Gebyr”) herfor. Prisen inkluderer alle gældende skatter, medmindre andet er angivet.

12.2 Hvis du benytter Rently Pro vil du blive forpligtet til at anvende en bestemt betalingsmetode, som kan være med kreditkort, betalingskort eller andre betalingsmetoder oplyst af os. Vi kan trække betaling fra din kredit, betalingskort eller anden betaling mekanisme gennem en tredjeparts-leverandør, underlagt denne parts vilkår og betingelser, som da skal accepteres særskilt af dig.

12.3 Du kan blive forpligtet til at betale gebyr for at betale for Rently Pro på månedsbasis. Vi vil opkræve betaling for fornyelse ved brug af det samme kort eller anden betalingsmetode, du tidligere har brugt, med mindre andet er oplyst til os. Benytter du Rently Basis, er der ingen månedlig betaling.

12.4 Selv om du kan meddele os dit ønske om at annullere dit Rently Pro abonnement til enhver tid, vil en sådan meddelelse først træde i kraft ved slutningen af din daværende månedlige, eller årlige, periode og du vil ikke modtage en refusion. Ønsker du at opsige dit abonnement skal du gøre dette via din konto vha. Rently’s funktionalitet. En opsigelse skal finde sted seneste 48 timer inden fornyelsesfristen, ellers vil der opkræves betaling for en ny periode. Benytter du Rently Basis, kan du blot opsige din konto vha. Rentlys funktionalitet.

12.5 Din forpligtelse til at betale for Rently Pro berøres ikke af eventuelle afbrydelser, ophør eller suspension af Rently uanset årsag hertil.

12.6 Vi kan annullere eller de-aktivere din konto eller på anden måde opsige eller begrænse din adgang til Rently øjeblikkeligt og uden varsel og fjerne og kassere ethvert Bidrag eller indhold, såfremt du begår en væsentlig misligholdelse af disse Vilkår og Betingelser.

12.7 Hvis vi annullerer din konto som følge af overtrædelse af disse Vilkår og Betingelser, vil gebyrer, som du allerede har betalt for perioder efter annulleringen dato fortabes og vil ikke blive refunderet.

12.8 Købet betales online ved brug af gængse betalingskort så som Dankort, VISA/Dankort, VISA Electron, VISA, Mastercard, Maestro. Betalingen trækkes via betalingskortet, når bestilling er gennemført. Skulle betalingen ikke lykkes ved første forsøg (f.eks. fordi den angivne konto ikke eksisterer, ikke har dækning, kreditkortnummeret er forkert eller kortet har nået sin kreditgrænsen), gennemføres købet ikke. Der kan aldrig trækkes et større beløb end aftalt. Datos ApS lagere ikke kortinformationer. Datos ApS benytter Reepay til håndteringen af alle onlinebetalinger og al kommunikation foregår krypteret via en sikker forbindelse. Dette sikrer, at alle transaktioner sker i et sikkert miljø.

13. INFORMATIONER AFGIVET AF TREDJEMAND

13.1 De links, der er tilgængelige via Hjemmesiden, er kun til din orientering. De linkede hjemmesider er ikke kontrolleret af Rently, og Rently bærer derfor intet ansvar for indholdet af disse hjemmesider eller indholdet af links til sådanne hjemmesider. Rently tilbyder kun disse genveje for at lette tilgangen til disse hjemmesider. At Rently stiller et link til rådighed på hjemmesiden betyder ikke, at Rently har godkendt den aktuelle hjemmeside.

14. OPHAVSRET OG VAREMÆRKER

14.1 Alle rettigheder (herunder alle immaterielle rettigheder, som varemærkerettigheder, designrettigheder, ophavsrettigheder, patent- og brugsmodelrettigheder, knowhow mv.) til Hjemmesiden, Bidrag og Tjenesterne, tilhører uden begrænsning os eller vores leverandører. Alle virksomhedsnavne, varemærker og andre forretningskendetegn på Hjemmesiden tilhører enten os eller tredjemand (udover den Registrerede Bruger) og må kun anvendes erhvervsmæssigt efter forudgående tilladelse fra os.

14.2 Du må ikke på nogen måde kopiere, gengive, genudgive, downloade, lægge ud, viderebringe, optage, overføre, udnytte i erhvervsøjemed, redigere, formidle til offentligheden eller på anden måde udbrede tjenester, internetsider eller materialer på Rently eller Bidrag eller maskinkoder til elementer, der udgør Hjemmesiden, Bidrag eller Tjenesterne, til andre formål end eget personligt brug.

14.3 Med forbehold af ovenstående er det tilladt for dig at downloade begrænsede uddrag til eget personligt brug, forudsat at der højst tages en kopi af en given oplysning.

14.4 Bidrager du med feedback, ideer eller forslag til Hjemmesiden eller de services, der er tilgængelige via Hjemmesiden (“Feedback”), kan vi frit og uden begrænsning anvende denne Feedback.

15. VARIGHED OG OPSIGELSE

15.1 Licensperioden for en specifik ydelse er den løbetid for denne ydelse, som du har købt hos Rently. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement ved at slette eller de-aktivere din konto, jf. punkt 9.

15.2 Vi kan altid skriftligt varsle prisændringer for en ny løbetid eller fornyelse af den nugældende løbetid for en specifik ydelse.

15.3 Vi kan til enhver tid opsige din ret til at tilgå og bruge Rently af en hvilken som helst årsag og uden ansvar. Hvis vi gør dette, vil din ret til at tilgå din konto ophøre ved udløbet af den sidste aktive ydelse, du har tegnet. Aktive ydelser kan ikke fornyes efter du har modtaget sådan opsigelse. Efter sådant ophør, vil alle rettigheder, du måttet have opnået herigennem, ophøre.

15.4 Disse Generelle Vilkår og Betingelser kan, med forudgående skriftligt varsel, opsiges af begge Parter i tilfælde af en væsentlig misligholdelse fra den anden Parts side, forudsat at den ikke-misligholdende Part i hvert enkelt tilfælde af en påstået misligholdelse (a) skriftligt meddeler den anden Part om misligholdelsen, og (b) den misligholdende Part ikke stopper misligholdelsen inden for en periode på tredive (30) dage (eller sådan anden periode som gensidigt er aftalt mellem Parterne) fra modtagelsen af sådan meddelelse, eller (c) i tilfælde af den anden Parts insolvens, konkurs eller lignende, hvor dette er muligt i henhold til gældende lov.

15.5 I tilfælde af opsigelse skal du straks ophøre med at bruge Rently efter den gældende opsigelsesperiode. Din konto vil Derefter blive slettet ligesom alle dine rettigheder i henhold til disse Vilkår og Betingelser ophører.

15.6 Ved opsigelse forfalder alle beløb, som du har forpligtet dig til at betale til os, uanset om beløbene forfalder før eller efter datoen for opsigelsen. Alle vederlag er uopsigelige og kan ikke refunderes. I tilfælde af en opsigelse af disse Vilkår og Betingelser, er du ikke berettiget til nogen form for godtgørelse fra os.

15.7 Du kan til enhver tid inden opsigelse eller sletning af din konto vælge at eksportere alle bidragene der tilhører din konto vha. hjælp af Rently’s funktionalitet.

16. ÆNDRINGER AF RENTLY

16.1 Vi forbeholder sig ret til løbende at ændre eller midlertidigt eller permanent nedlægge Rently (eller dele heraf) eller til at lancere nye tjenester med eller uden varsel. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige over for dig eller tredjemand for ændringer, midlertidige afbrydelser eller permanent nedlæggelse af Rently.

16.2 Vi vil løbende ændre disse Vilkår og Betingelser. Rently vil anse de ændrede Vilkår og Betingelser for accepteret ved brug af Rently efter ændringerne er publiceret på Rently.

17. SUPPORT

17.1 Rently yder support til Kunden indenfor Normal Åbningstid. Rently tilbyder to former for support, alt efter hvilken kontotype Kunden har. Standard Support inkluderer e-mail- og chatsupport, hvor Udvidet Support også inkluderer telefonisksupport.

18. INFORMATION OM BEHANDLING AF COOKIES/PERSONDATA

18.1 Cookies: Vi indsamler på forskellig vis oplysninger om dig i forbindelse med driften af Rently. Vi indhenter oplysninger om dig på Hjemmesiden og ved din brug af Rently på to måder: Gennem såkaldte ‘cookies’ og gennem registrering og brug af Rently. Vores behandling af cookies sker som angivet i vores Privacy Policy.

18.2 Persondata: Vi foretager forskellige former for behandling af personoplysninger i forbindelse med brugen af Rently. Vores behandling af personlige oplysninger sker under iagttagelse af persondataloven samt vores Privacy Policy.

19. BEGRÆNSNINGER I ANSVAR FOR BRUGEN AF HJEMMESIDEN

19.1 Rently og Bidrag er kun rettet mod Danmark, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller meddelt.

19.2 Rently og Bidrag stilles til rådighed, således som de er og forefindes. Vi giver ingen garanti vedrørende Rently eller Bidrag. Vi indestår ikke for indholdet eller rigtigheden af Bidrag eller Rently og er ikke ansvarlige for egen eller udefrakommendes sletning eller blokering af Bidrag. Vi kan i alle tilfælde, til en hver tid og uden at ifalde ansvar slette ethvert indhold på Rently. Vi fraskriver os udtrykkeligt alle betingelser, garantier og andre vilkår, der underforstået måtte følge af lov eller sædvane.

19.3 Vi er ikke ansvarlige for indholdet af Bidrag. Vores ansvarsfraskrivelse gælder for ethvert Bidrag, inklusive Bidrag, som er redigeret af os. Vi er ikke ansvarlige for links til en tredjemands hjemmeside i Bidrag, herunder for indholdet af den side, der linkes til.

19.4 Anbefalinger, omtaler og lignende af konkrete virksomheder, tjenester, e-handelssteder m.fl. på Rently har alene vejledende karakter. Vi kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indhold på Rently. Anvendelsen af Rently er i enhver henseende udelukkende dit ansvar. Vi er ikke ansvarlige for Rently’s tilgængelighed.

19.5 Vi kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Rently eller Bidrag, herunder for (i) tab af indtægter, driftstab, forretningsmuligheder, tab eller ødelæggelse af data eller genskabelse af data, tab af goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af tredjeparts brud på telekommunikation og/eller internettet, omsætningstab (uanset om dette er direkte, indirekte eller følgetab), (ii) tab eller skade som følge af ansvar overfor tredjeparter (både direkte, indirekte tab eller følgeskade) eller (iii) ethvert indirekte tab. Vi fraskriver os derfor ethvert ansvar for brug af genererede lejekontrakter og garanterer ikke for lejekontrakternes lovlighed. Brugeren har selv ansvaret for at sikre sig, at kontrakten er korrekt udfyldt og lovligt udformet.

19.6 Intet i disse Vilkår og Betingelser udelukker eller begrænser vores ansvar for død eller personskade som følge af uagtsomhed eller ansvar for bevidst urigtige oplysninger eller urigtige oplysninger af vigtig karakter, eller andet ansvar, som ikke kan begrænses eller fraskrives ifølge gældende præceptiv lovgivning.  Vi er ikke ansvarlige for mangler, som kan henføres til hardware, software eller andet udstyr, der ikke er leveret af Rently.

19.7 Vores samlede ansvar er under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til DKK 10.000.

19.8 De i disse Vilkår og Betingelser angivne retsmidler er de eneste retsmidler, som du kan påberåbe dig.

19.9 Rently yder ingen rådgivning om udarbejdelse af lejekontrakter og påtager sig som følge deraf ingen rådgiveransvar. Svar på spørgsmål til selve systemets funktionalitet vil aldrig være rådgivning om lejekontraktens udarbejdelse, indhold eller lovlighed, men udelukkende support om brug af systemet.

20. Forbrugerklager

20.1 Oplever du fejl eller mangler ved Rently er du altid velkommen til at kontakte os på support@rently.dk, så vi kan finde frem til en tilfredsstillende løsning.

20.2 Er det ikke muligt at finde frem til en løsning, er vi i henhold til Forbrugerklageloven pr. 1 oktober 2015, omfattet af følgende alternative tvistløsningsorgan:

Center for Klageløsning
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Att: Center for klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

20.3 Forbrugerklager over os indbringes til Center for Klageløsning via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside klagonline.forbrug.dk.

21. GENERELLE OPLYSNINGER

21.1 Forrang. Disse Vilkår og Betingelser for brugen af Rently regulerer din brug af Rently og går forud for alle tidligere aftaler.

21.2 Ændring. Vilkårene i disse Vilkår og Betingelser kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Parterne.

21.3 Information. Parterne er forpligtet til at informere hinanden uden unødig forsinkelse om ændringer af organisatorisk eller økonomisk karakter, der kan få betydning for disse Vilkår og Betingelser.

21.4 Force majeure. Ingen af Parterne er ansvarlig for nogen handling eller undladelse af at træffe foranstaltninger, i det omfang, sådan handling eller et sådant svigt begrundes i årsager udenfor en Parts rimelig kontrol, herunder, og uden begrænsning, i tilfælde af krig, uroligheder, force majeure, strejke eller anden arbejdsnedlæggelse (enten helt eller delvist), forstyrrelser i det offentlige telenet, forstyrrelser af kundens internetforbindelse eller lignende begivenheder, men kun hvis den pågældende Part ikke kunne have forudset begivenheden på tidspunktet for antagelsen af forpligtelsen. Så længe en sådan begivenhed effektivt forhindrer en Part i at udføre den pågældende forpligtelse, skal denne suspenderes, indtil der ikke længere eksisterer en sådan forhindring.

21.5 Eksport/Import. Du er enig i, at Rently og/eller Bidrag kan være underlagt eksportkontrol og importkontrol i ethvert land, hvor sådanne oplysninger kan benyttes. Du accepterer kun at eksportere, reeksportere eller importere sådanne oplysninger under overholdelse af sådanne love og kontroller. Du indvilliger yderligere i ikke at eksportere, reeksportere, transmittere eller på anden måde overføre Rently eller Bidrag til lande eller enkeltpersoner, og/eller enheder, hvor dette er forbudt af sådanne regler.

21.6 Meddelelser. Alle meddelelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser skal afgives til den anden Part enten personligt eller via anbefalet post.

21.7 Overdragelse. Vi er til enhver tid berettiget til, helt eller delvist, at overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser til tredjemand. Du må ikke overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse fra os.

21.8 Ugyldigt Vilkår. I tilfælde af at et vilkår eller en bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser anses for at være ugyldig, skal sådan ugyldighed ikke medføre ugyldighed af den resterende del af disse Vilkår og Betingelser.

21.9 Lovvalg. Disse Vilkår og Betingelser er underlagt dansk ret. Københavns Byret er værneting. De Forenede Nationers konvention om disse Vilkår og Betingelser om internationale løsørekøb (CISG) finder ikke anvendelse på disse Vilkår og Betingelser.

21.10 Fuldstændig aftale. Disse Vilkår og Betingelser udgør den fuldstændige og hele aftale af alle vilkår og betingelser mellem dig og os i forhold til Rently og Bidrag.

Rently bliver til Rentdesk

Rently skifter navn til Rentdesk, og får samtidig en lang række nye gratis funktioner.

Tag mig til Rentdesk

Har du allerede en Rently konto?

Log ind på Rently